Ωmega-3 Cod liver oil - Egg mass extract & Aloe Vera - 250ml -

Natural food supplement with Omega 3 fatty acids from cod liver oil, egg mass extract (PDO) from Messolonghi - Greece & Aloe Vera.

NOK0,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • (EN)
  • Produktanmeldelser (0)

LUXUS NATURA ΩMEGA 3 (Rogn fra Mesolongi. Τran Vitaminer : A, D3, E, K2, B12 & ALOE VERA

Naturlig vitamintilskudd med οmega 3 fettsyrer fra fiskerogn og tran, vitamin A Retinol, D3, E, K2, B12, og aloe vera ekstrakt. Omega 3 EPA & DHA støtter hjertets normalfunksjon, opprettholder et normalt triglyseridenivå i blodet, styrker den normale hjernefunksjonen og bevarer et godt syn. Vitaminene D3, A, og B12 styrker immunforsvaret, mens vitaminene K2 og B12 støtter blodomløpet .

INGREDIENSER: Rogn er en utmerket matvare av høy kvalitet som består av “balsamerte” fiskeegg. I Hellas er det spesielt fiskerognen fra innsjøområdet Mesolongi Etolikos (P.D.O Protected Designation of Origin) som utmerker seg som en supermat. Rognen er i utgangspunktet fiskeeggene til Multe hunfisken , eller “ Baffa” som den kalles i området der den fanges, og som de lokale fiskerne først behandler i salt og deretter dypper i voks slik at den har lang holdbarhet. Ofte kalles rognen for gresk kaviar og den er som gull å regne i innsjøområdet.

Gunstige fordeler : Rik på protein av høy biologisk verdi, fettsyrer og vitaminer som A, B12, C, E. Rognen smaker godt samtidig som den også har høy næringsverdi. Rognen gir kroppen vår en høy prosent av protein, energi og gode fettsyrer. Fettet det inneholder er av den gode typen, enumettede og flerumettede fettsyrer som vi trenger i den daglige kosten, samtidig som den inneholder de essensielle omega 3 fettsyrene, eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) i høyt konsentrert form. Rognen inneholder også en stor prosent squalane, et stoff med høy antioksidantisk og antiflammatorisk effekt, (vi finner det også i olivenolje) samt fytosteroler.

Fytosteroler er et naturlig stoff som vi hovedsaklig finner i plantekost og som kan minske kolesterolinnholdet i blodet og dermed også inflammasjon. I følge en undersøkelse gjort av kostholdseksperter ved fakultetet av kosthold ved Ηarokopio Universitetet, som også ble publisert i ” Journal Agricultural and Food chemistry” i 2008, kommer det fram at fiskerogn er en matvare av høy næringsverdi samtidig som det også understrekes hvor viktig den er for hjertet og blodomløpet .

Den anti-inflammatoriske effekten ingrediensene i rognen har, beskytter mot hjerte-karsykdommer, som i følge flere undersøkelser er den hyppigste sykdoms- og dødsårsaken i verden. I rognen finner vi også store innhold av den antioksidante vitaminen E, ( ca. 4mg/100gr) som fungerer parallelt som en blodplateaktiverende faktor.  Blodplateaktiverende faktorer er en av de sterkeste betennelsesfaktorene man har funnet og som er ansvarlige for dannelse av åreforkalkning. Samtidig, så inneholder LUXUS NATURA ΩMEGA 3 også de essensielle fettsyrene EPA og DHA fra tran, som fungerer i samspill og utfyller det daglige kostholdet, samtidig som det støtter funksjonene av både hjernen, synet og hjertet. I tillegg så inneholder det naturlige kosttilskuddet Omega 3 også vitaminen B12 som er viktig for immunsystemet, men også for den naturlige metabolismen av homocystein. Undersøkelser har vist at økt nivå av homocystein er en fare faktor og kan være årsaken til koronare hjertesykdommer, slag , Alzheimers sykdom, aterosklerose og blodpropp.

 

 

 

 

 

 

LUXUS NATURA OMEGA 3 Roe from Mesolongi –

Cod liver oil Vitamins: A, D3, E, K2, B12 & ALOE VERA extract Natural vitamin supplement with omega 3 fatty acids from fish roe and cod liver oil, vitamin A Retinol, D3, E, K2, B12, and aloe vera extract. Omega 3 EPA & DHA supports the normal function of the heart, maintains a normal triglyceride level in the blood, strengthens normal brain function and preserves good vision. Vitamins D3, A and B12 strengthen the immune system, while vitamins K2 and B12 support blood circulation.

INGREDIENTS: Roe is an excellent, high-quality food product consisting of "embalmed" fish eggs. In Greece, it is especially the fish roe from the lake area of ​​Mesolongi Etolikos, (P.O.P. Product of Protected Origin) that excels as a super food. The roe is basically the fish eggs of the female mullet, or "Baffa" as it is called in the area where it is caught, and which the local fishermen first process in salt and then dip in wax so that it has a long shelf life.

The roe is often called Greek caviar and it is like gold to count in the lake area. ** Benefits : Rich in protein of high biological value, fatty acids and vitamins such as A, B12, C, E. The roe tastes good while also having a high nutritional value. The roe gives our body a high percentage of protein, energy and good fatty acids. The fat it contains is of the good type, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids that we need in our daily diet, while it also contains the essential omega 3 fatty acids, eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in a highly concentrated form. The roe also contains a large percentage of squalane , a substance with a high antioxidant and anti-inflammatory effect (we also find it in olive oil) and phytosterols. ** Phytosterols are a natural substance that we mainly find in plant foods and which can reduce the cholesterol content in the blood and thus also inflammation.

According to a survey carried out by dietitians at the Faculty of Dietetics at Harokopio University, which was also published in the "Journal Agricultural and Food chemistry" in 2008, it appears that fish roe is a food product of high nutritional value, while also emphasizing how important it is for the heart and blood circulation.

The anti-inflammatory effect of the ingredients in the roe protects against cardiovascular disease, which according to several studies is the most frequent cause of illness and death in the world.

In the roe we also find large contents of the antioxidant vitamin E, (approx. 4mg/100gr) which works in parallel as a platelet-activating factor. Platelet-activating factors are one of the strongest inflammatory factors that have been found and are responsible for the formation of atherosclerosis.

At the same time, LUXUS NATURA ΩMEGA 3 also contains the essential fatty acids EPA and DHA from cod liver oil, which work together and complement the daily diet, while supporting the functions of the brain, vision and heart. ** In addition, the natural dietary supplement Omega 3 also contains vitamin B12, which is important for the immune system, but also for the natural metabolism of homocysteine. Studies have shown that increased levels of homocysteine ​​are a risk factor and can be the cause of coronary heart disease, strokes, Alzheimer's disease, atherosclerosis and blood clots.

 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.